609 950 017
monikanachaj@wp.pl

Monika Nachaj

Trener Personalny

Regulamin

Regulamin Zajęć w Fundacji Hortus
1.
Zajęcia są prowadzone w FUNDACJI HORTUS, SZCZĘSNE 34B. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.monikanachaj.pl oraz w recepcji FUNDACJI HORTUS.
2.
Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji Fundacji Hortus lub zakupieniu karnetu przez stronę internetową www.monikanachaj.pl, gdzie są zamieszczone dane firmy niezbędne do wykonania przelewu.
3.
Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
3a. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
3b. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
3c. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.
4.
Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji Fundacji Hortus aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami.
4a. Karnet obowiązuje 30 dni od daty zakupu.
5.
W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na każdej innej grupie, w której będą wolne miejsca. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie minimum 24h przed otwarciem studia (przyjmuje się, iż zgłoszenie we wtorek do 16:00, obowiązuje na środę, zgłoszenia dokonywane później będą uznawane za nieważne, ze względu na czas, który jest niezbędny do wykonania odpowiednich rezerwacji) nieobecności poprzez wiadomość mailową lub na messengerze. Odrobienie zajęć należy dokonać w tym samym miesiącu. Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić w recepcji najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 16:00.

5a. Osoby, które nie zapowiedzą się i nie upewnią się minimum dzień wcześniej lub nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed otwarciem studia nie mają prawa do odrobienia zajęć.
6.
W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora, zajęcia te nie będą odrabiane, a uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach (patrz pkt 5,
5a, 5b),
6a. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć w innym terminie.
6b. FUNDACJA HORTUS zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez facebooka lub drogą mailową (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik podczas rejestracji oraz na Facebooku najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.
7.
FUNDACJA HORTUS zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy FUNDACJI HORTUS. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).
7a. FUNDACJI HORTUS zastrzega sobie prawo do łączenia w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 6 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.
8.
FUNDACJI HORTUS zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy. Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt 5.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc
9.
Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść tygodniowo w danym miesiącu. Cennik widniejący na stronie www.monikanachaj.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12/16 wejść. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji FUNDACJI HORTUS oraz przez stronę internetową (patrz pkt 2.)
10.
Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść tygodniowo w danym miesiącu. Cennik widniejący na stronie www.monikanachaj.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12/16 wejść. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji FUNDACJI HORTUS oraz przez stronę internetową (patrz pkt 2.)
11.
Promocje cenowe są ustalone przez FUNDACJĘ HORTUS i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji FUNDACJI HORTUS i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą.
12.
Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego.
13.
Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w recepcji FUNDACJI HORTUS oraz na stronie internetowej www.monikanachaj.pl. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem.
13a. FUNDACJA HORTUS Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.
13b. FUNDACJA HORTUS Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
14.
Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali
15.
Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).
15a. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z KLUBU FUNDACJI HORTUS. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.
16.
Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na sali FUNDACJI HORTUS.
17.
Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z FUNDACJI HORTUS. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać.
18.
FUNDACJA HORTUS oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
19.
Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji FUNDACJI HORTUS. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
19.
Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji FUNDACJI HORTUS. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
20.
Uczęszczanie na zajęcia w FUNDACJI HORTUS jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do FUNDACJI HORTUS. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
20a. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.
20b. Uczestnik zajęć FUNDACJI HORTUS wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w FUNDACJI HORTUS zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo FUNDACJA HORTUS usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z FUNDACJĄ HORTUS. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
20c. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie FUNDACJI HORTUS bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie FUNDACJI HORTUS zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
20d. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: www.monikanachaj.pl.
20e. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo FUNDACJI HORTUS jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością FUNDACJI HORTUS. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
21.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.

Dane kontaktowe

Kontakt

609 950 017
monikanachaj@wp.pl
34B, Szczęsne, 10-687 Olsztyn, Polska

Dane firmy:

KRS: 0000755837
NIP: 7393921283
REGON: 381829447
KONTO: Santander 34 1090 2590 0000 0001 4343 7359


  Monika Nachaj

  Trener Personalny
  Dzięki jodze możesz pozbyć się bólu, wzmocnić fizyczność i odbudować równowagę energetyczną.
  © Monika Nachaj 2017 - 2024
  Ważne Linki
  Dane kontaktowe
  34B, Szczęsne, 10-687 Olsztyn
  609 950 017
  monikanachaj@wp.pl